Preaload Image
Back

Online Kurs - Osnove psihoterapije

Osnove psihoterapije je kurs koji omogućava uvid u specifičan odnos naučnih doktrina i psihoterapije, kao i pristup za dalje usavršavanje.

Kurs predstavlja interdisciplinarni diskurs psihoterapije, kroz  psihološka, filozofska, antropološka i socijalna tumačenja.

Kurs daje uvid u različite psihoterapijske modele sa osvrtima na psihopatologiju i neurologiju.

 

Po završetku, Institut izdaje polaznicima sertifikate o završenom teotijskom kursu, akreditovane od Evropske asocijacije interaktivnih psihoterapeuta, što im omogućuje sekundarna vrata za upis na specijalističku obuku iz Interaktivne psihoanalize na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije, koja ukupno traje dve godine.

Predavači :

 • prof. dr Žarko Trebješanin, psiholog
 • prof. dr Zorica Kuburić, sociolog, psihoterapeut
 • prof. dr  Izabela Huber, klinički psiholog, psihoterapeut
 • prof. Nebojša Maksimović, psiholog, psihoterapeut
 • prof. Mr Aleksandar Krstić, filozof
 • prof. M.A Milan Popov, filozof

Naredni kurs

rezervišite vaše mesto na vreme

Teme kursa po časovima (90 minuta) subotom od 10:30h

 1. Oblici psihoterapije i njeni modeli
 2. Ciljevi psihoanalize
 3. Osnove psihopatologije
 4. Grupni modeli psihoterapije sa uvodom u porodičnu psihoterapiju
 5. Osnove neuro-psihoterapije
 6. Psihoterapija i filozofska praksa

Cena kursa: 11.900,00 din

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online (skype i zoom)

Ako niste u mogućnosti da predavanje slušate u realnom vremenu možete ga pogledati naknadno u roku od sedam dana.

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114 ili mail institut@filozofija.edu.rs

Teme kursa po časovima (90 minuta) subotom od 10:30h

 1. Oblici psihoterapije i njeni modeli
 2. Ciljevi psihoanalize
 3. Osnove psihopatologije
 4. Grupni modeli psihoterapije sa uvodom u porodičnu psihoterapiju
 5. Osnove neuro-psihoterapije
 6. Psihoterapija i filozofska praksa

Cena kursa: 11.900 din

e-literatura obezbeđena

Mogućnost praćenja kursa online (skype i zoom)

Ako niste u mogućnosti da predavanje slušate u realnom vremenu možete ga pogledati naknadno u roku od sedam dana.

Obavezna rezervacija na telefon +381 60 6414 114 ili mail institut@filozofija.edu.rs

O predavačima


Profesor dr Žarko Trebješanin

Profesor dr Žarko Trebješanin proučava i piše o problemima psihologije ličnosti, socijalne psihologije, psihoanalize, analitičke psihologije, psihologije književnosti, političke psihologije, i posebno je posvećen izučavanju teorija ličnosti.

Redovan je profesor je na Beogradskom univerzitetu, na predmetima Uvod u opštu psihologiju i Psihologija ličnosti.

Do sada je objavio desetak knjiga (Rečnik Psihologije, Neverbalna komunikacija, Pojedinac u grupi, Psihologije ličnosti, Rečnik Jungovih pojmova i simbola, Frojdovo zaveštanje, Leksikon psihoanalize…) i preko trideset predgovora i pogovora, kao i više od stotinu naučnih i stručnih radova.

Bio je predsednik Saveza psihologa Jugoslavije i glavni urednik Psiholoških novina.

Dobitnik je nagrada „Veselin Lučić“ (za najbolje naučno delo na Univerzitetu u Beogradu), „Borislav Stevanović“ (za naučni doprinos psihologiji), „Živorad – Žiža Vasić“ (za popularizaciju savremene psihologije), kao i „Radoje Domanović“ (za doprinos tumačenju satire).

Jedan je od najcitiranihih autora iz oblasti psihologije u Srbiji.


Profesor dr Zorica Kuburić

Profesor dr Zorica Kuburić, redovni je profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, iz oblasti Sociologije i Metodika nastave. 2004. godine specijalizirala je na Institut za mentalno zdravlje u Beogradu, sistemsku porodičnu terapiju. Doktorirala je 1995. Godine na Filozofskom fakultetu u Beogradu iz oblasti Sociologija religije, Sociologija porodice, (naslov rada: Slika o sebi adolescenata u protestantskoj porodici).

Magistarirala je 1989. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu iz oblasti Socijalne psihijatrije, (naslov rada: Odnos između prihvaćenosti djece u obitelji i psihijatrijskih problema u adolescentnoj dobi). Osnovne studije završava  1983. Godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu iz oblasti pedagogije i psihologije.

Viši je stručni savetnik na Institutu za Filozofju i interdisciplinarne studije Filozofskog centara za psihoanalizu.

Oblasti interesovanja i istraživanja su: Sociologija religije, Empirjska istraživanja iz oblasti religije, Istraživanja porodice i procesa socijalizacije, Self-koncept adolescenata, Istraživanja povezanosti mentalnog zdravlja, porodičnog vaspitanja i sistema vrednosti, Metodika nastave sociologije, filozofije i verske nastave, Porodična terapija.


Magistar Aleksandar Krstić

Magistar Aleksandar Krstić, rođen je u Novom Sadu 1969. godine. Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na odseku Filozofja, na temi: „Problem jezika u Hajdegerovoj poznoj flozofji“. Na istom odseku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu  je završio poslediplomske studije i magistrirao sa tezom: „Pragmatčki obrt Karl Oto-Apela“.Od 1997. godine, predaje flozofju u Gimnaziji „Svetozar Marković“, u Novom Sadu.

Učestvovao je u radu  međunarodnih i domaćih konferencija i skupova iz oblasti flozofje i flozofske prakse (13. međunarodna konferencija  flozofske prakse, Beograd 2014.).  Bavi se stručnom edukacijom u oblasti flozofske prakse, flozofje obrazovanja i metodike nastave.

Od 2019. godine postaje viši stručni saradnik Instituta za Filozofju i interdisciplinarne studije Filozofskog centara za psihoanalizu, gde predaje „Psihoterapiju i flozofsku praksu“.Područja interesovanja su: Filozofja jezika, Filozofja komunikacije, Filozofja duha, Filozofja nauke,  Filozofja obrazovanja i Filozofska praksa. Objavljivao je tekstove u Agrafi, Letopisu Matice Srpske, Prosvetnom pregledu, Pedagoškoj praksi, kao i u Zborniku Filozofskog fakultet


Profesor dr Izabela Huber

Profesor dr Izabela Huber, klinički psiholog, diplomirala i magistrirala na Odseku za psihologiju beogradskog Filozofskog fakuteta a doktorirala na Univerzitetu u Novom Sadu (interdisciplinarne studije iz psihologije i filozofije). Predavala na novosadskom Filozofskom fakultetu, i radila u oblasti psihologije učenja, kognitivne psihologije i psihologije umetnosti. Viši je stručni savetnik na Institutu za Filozofju i interdisciplinarne studije Filozofskog centara za psihoanalizu.

Njeno multidisciplinarno interesovanje za psihoterapiju usmerava je na specijalističke edukacije različitih oblasti:

Edukacija iz hipnoterapijske komunikaciije 2010-2012 (Institut za sistemske strukturalne konstelacije, Minhen). Osnove kratke terapije orijentisane ka resenjima (Steve de Shazer, Inso Kim Berg) i sistemskih konstelacija (Matthias Varga von Kibed, Insa Sparrer). Edukacija iz sistemsko transpersonalne i plesne terapije 2006-2009 (Kay Hoffman, Beč-Minhen). Izučavanje budističke filozofije i meditacijiu u Nepalu u okviru rada na povezivanju budističke i zapadne psihologije.

U knjizi „Coaching by consciousness“ (Homo Integralis, Minhen) predstavila je prvi put svoj koncept koučinga, savetovanja i radionica. Trenutno živi i radi u Beogradu


Profesor Milan Popov

Profesor Milan Popov osnovne studije filozofije je započeo na državnom Sofijskom univerzitetu, a završava ih na Novosadskom univerzitetu. Diplomirao je sa temom “Logika interaktivnosti u psihoanalizi”. Na master studijama nastavlja da istražuje u istom pravcu postavljajući tezu da psihoanaliza ima filozofske osnove. Specijalističke studije psihoanalize završava na Sofijskom Univerzitetu, gde ujedno završava i specijalistički kurs – Filozofija psihoanalize.

Osnivač je časopisa za filozofiju psihoanalize “Agrafa” i tvorac je pravca “Interaktivna psihoanaliza”, novog oblika filozofske prakse.

Redovan je član najstarije akademske institucije na Balkanu – Srpskog Filozofskog društva kao i član Neuropsihoanalitičkog društva u Londonu.

Danas prof. Milan Popov, direktor je Instituta za filozofiju i interdisciplinarne studije, a od februara ove godine postao je i predsednik Evropskog saveza interaktivnih psihoterapeuta.

Profesor Nebojša Maksimović

Profesor Nebojša Maksimović, završio je dva fakulteta, ekonomiju i psihologiju. Master psihoterapije završava na fakultetu “Lazar Vrkatić” sa odličnim uspehom a trogodišnju specijalističku obuku interaktivni psihoanalitičar završio je na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije u Novom Sadu.

Zainteresovanost za radove A.R.Lurije, usmeravaju ga da istražuje multidisciplinarne teze neuronauka, psihoanalize i filozofije.Izlagao je i učestvovao na je raznim simpozijumima i kongresima u Srbiji i inostranstvu među kojima je i simpozijum neuropsihoanalize u Briselu.

Danas je profesor Nebojša Maksimović redovni predavač na Institutu za filozofiju i interdisciplinarne studije na predmetima Neuropsihologija i Škole i pravci psihologije.

Rezervišite kurs

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i da vam pomognemo da donesete pravu odluku